Schadevergoeding aan slachtoffer zedenmisdrijf

“Ik heb schade geleden doordat ik in mijn jeugd een aantal keer door mijn oom misbruikt ben. Kan ik deze vergoed krijgen?”

In de rechtspraak is inmiddels vastgesteld dat slachtoffers van seksueel misbruik schade lijden. Dat betekent dat als het misbruik is bewezen, het bestaan van schade aangenomen wordt. In dit geval werd een schadevergoeding gevorderd in de strafzaak, waarbij aangevoerd werd dat het een minderjarige betrof, die toevertrouwd was aan de zorg van een familielid. Vanwege de leeftijd van het slachtoffer, de familierelatie met de dader, alsmede het aantal keer dat het misbruik had plaatsgevonden, werd door de advocaat van het slachtoffer een schadevergoeding gevorderd van Euro 5000,-. De strafrechter heeft het bedrag volledig toegewezen onder oplegging van een schadevergoedingsmaatregel. Het slachtoffer hoeft dan niet zelf het bedrag te innen. Eventueel kan het slachtoffer in een civiele procedure nog een aanvullende schadevergoeding vorderen.

Eerste advies vrijblijvend en kosteloos

073-2200453