Privacyverklaring

Privacyverklaring Geraads en Van Schaik Advocaten

Versie oktober 2019

Geraads en Van Schaik Advocaten
Onderwijsboulevard 420
5223 DP Den Bosch

info@gvsadvocaten.nl
http://www.gvsadvocaten.nl

Algemeen
Geraads en Van Schaik Advocaten is een advocatenkantoor gevestigd in Den Bosch. Ons kantoor heeft zich gespecialiseerd in het aanbieden van advies en rechtshulp aan particulieren, ondernemers binnen het MKB, verenigingen en stichtingen. Ons doel is laagdrempelige en professionele rechtshulp te bieden tegen betaalbare prijzen.
Geraads en Van Schaik Advocaten hecht veel waarde aan uw privacy en gaat daarom vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Wij verwerken uw persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van onze rechtshulpverlening. De persoonsgegevens die wij van u opnemen en verwerken zijn noodzakelijk voor het voorbereiden en/of uitvoeren van de overeenkomst van opdracht die wij met u als rechtzoekende sluiten.
Het staat u uiteraard vrij om geen persoonsgegevens te verstrekken. Dat zal echter wel gevolgen kunnen hebben voor de overeenkomst van opdracht en de werkzaamheden die u van uw advocaat verlangt.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens indien u cliënt wordt bij Geraads en Van Schaik Advocaten:

Gegevens: Benodigd voor:
Uw NAW gegevens (naam, adres en woonplaats). Het openen van een dossier en de opname in de administratie in het kader van de financiële afwikkeling.
Uw burgerservicenummer De aanvraag van gefinancierde rechtshulp bij de Raad voor Rechtsbijstand
Daarnaast zal uw BSN enkel verwerkt worden indien een ander wettelijk bepaald doel dit vereist.
Uw geboortedatum De aanvraag van gefinancierde rechtshulp bij de Raad voor Rechtsbijstand
Diverse juridisch inhoudelijke werkzaamheden zoals het voeren van procedures en doen van aanvragen.
E-mailadres en telefoonnummer Het onderhouden van contact in het kader van de uitoefening van de werkzaamheden.
Toezenden van nieuwsbrieven, uitnodigingen en andere informatieve e-mails.

 

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens indien u als rechtzoekende het contactformulier op de website gebruikt:

Gegevens: Benodigd voor:
Naam Het initiëren van een eerste contactmoment indien u aangeeft juridisch advies te willen. Uw naam wordt niet geregistreerd indien het contactformulier niet leidt tot een dossier.
E-mailadres en telefoonnummer Uw telefoonnummer en/of e-mailadres zal gebruikt worden om op uw verzoek (via het contactformulier) met u in contact te komen. Indien het contact vervolgens per email tot stand komt zal uw e-mailadres bewaard worden in de e-mailgeschiedenis van Geraads en Van Schaik Advocaten

 

Bewaartermijn
Ook indien er geen werkzaamheden meer verricht worden in uw zaak en uw dossier gesloten is, worden uw persoonsgegevens bewaard. Dit omdat Geraads en Van Schaik Advocaten wettelijk verplicht is om het dossier gedurende zeven jaar te bewaren in het archief. Hiervan wordt u in kennis gesteld in de sluitbrief welke u ontvangt bij afloop van de werkzaamheden. Na afloop van deze termijn wordt uw dossier integraal vernietigd en bewaren wij hiervan geen afschrift. Uw persoonsgegevens blijven bewaard in de e-mailgeschiedenis van Geraads en Van Schaik Advocaten.
Geraads en Van Schaik Advocaten maakt gebruik van een dossieradministratiesysteem (Content Management Systeem) waarin uw persoonsgegevens opgeslagen worden. Deze gegevens worden niet opgeslagen in de Cloud. Na afloop van de wettelijke bewaartermijn worden uw persoonsgegevens uit het digitale dossieradministratiesysteem verwijderd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te laten verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Geraads en Van Schaik Advocaten. Ook kunt u bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van hebben/verwerken naar u of een ander te sturen. U kunt dit doen door contact op te nemen met het kantoor van Geraads en Van Schaik Advocaten.
Indien u uw gegevens wilt inzien, aanpassen of wilt laten verwijderen, dan kunt u contact opnemen met Geraads en Van Schaik Advocaten, wij zullen dan zo snel als redelijkerwijs mogelijk is gehoor geven aan uw verzoek, dan wel een termijn met u afspreken waarbinnen aan dat verzoek tegemoet gekomen zal worden. Het voorgaande geldt niet indien de gegevens noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de werkzaamheden. U kunt contact opnemen via info@gvsadvocaten.nl, dan wel via ons telefoonnummer 073-2200453.
Geraads en Van Schaik Advocaten wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden
Indien u cliënt bent bij Geraads en Van Schaik Advocaten zullen wij uw persoonsgegevens niet delen met derden, tenzij dat in het belang is van de uitoefening van de werkzaamheden. U zult hiervan vooraf in kennis worden gesteld, alsmede van het doel van en de mate waarin de persoonsgegevens gedeeld zullen worden.
Indien u via het contactformulier op de website persoonsgegevens achterlaat worden deze niet gedeeld met derden. Wanneer andere derden toegang vragen tot uw persoonsgegevens zullen wij dit eerst aan u voorleggen alvorens wij persoonsgegevens delen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Geraads en Van Schaik Advocaten neemt passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging. Als u het idee hebt dat uw persoonsgegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik van uw persoonsgegevens neem dan contact met ons op via info@gvsadvocaten.nl of telefonisch 073-2200453. Geraads en Van Schaik Advocaten heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

  • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
  • TLS (voorheen SSL) certificaat. Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
  • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
  • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

Geautomatiseerde verwerkingen
Bij Geraads en Van Schaik Advocaten is sprake van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens.

Geautomatiseerde besluitvorming
Geraads en Van Schaik Advocaten neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Geraads en Van Schaik Advocaten) tussen zit.

Cookies
Geraads en Van Schaik Advocaten maakt gebruik van analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein bestand dat na het eerste gebruik van de website wordt opgeslagen op uw apparaat. Cookies zijn nodig voor de technische werking van de website en uw gebruikersgemak. Ze zorgen ervoor dat onze website naar behoren werkt, en ze zorgen ervoor dat wij onze website kunnen optimaliseren. De analytische cookies die wij gebruiken zijn enkel voor eigen gebruik en meten het bezoek op onze webpagina, wij hebben deze op zo’n manier ingesteld dat ze geen inbreuk maken op uw privacy.
U kunt u afmelden voor cookies door dit in uw internetbrowser in te stellen. Daarnaast kunt u informatie die eerder door het gebruik van cookies is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Wijzigingen
Wij behouden het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Eventuele wijzigingen zullen in werking treden op het aangekondigde tijdstip. Wij raden u aan onze website en de pagina waarop de privacy verklaring wordt weergegeven te raadplegen zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Den Bosch, 1 oktober 2019
Geraads en Van Schaik Advocaten