Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Geraads en Van Schaik Advocaten

1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • De maatschap: de maatschap van de zelfstandige praktijken op basis van kostendeling “Geraads en Van Schaik Advocaten”, gevestigd te Den Bosch;
  • De (betrokken) advocaat: de advocaat die de zaak behartigt;
  • De opdrachtgever: de natuurlijke persoon die aan de advocaat van de eenmanszaak een opdracht heeft verstrekt, de cliënt;
  • Een derde: een andere partij dan de opdrachtgever en/of de advocaat;
  • De Raad voor Rechtsbijstand: de Raad voor Rechtsbijstand te ´s- Hertogenbosch;
  • Toevoeging: toekenning van gefinancierde rechtsbijstand door de Raad voor Rechtsbijstand;
  • Verschotten: kosten van derden die de advocaat maakt in verband met de opdracht (o.a. griffierecht, kosten van opvragen uittreksel, procureurs- en deurwaarderskosten, kosten van getuigen en/of deskundigen, telefoon- en portokosten van grensoverschrijdend verkeer);
  • Algemene voorwaarden: de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op overeenkomsten tussen de opdrachtgever en de advocaat betreffende de rechtsbijstandsverlening.

2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met de betrokken advocaat aangegane opdrachten, tenzij voorafgaande aan de opdracht schriftelijk anders is overeengekomen.

3. Opdracht
a) Alle opdrachten worden uitsluitend gegeven aan en aanvaard door de behandelend advocaat, waarna de overeenkomst (van opdracht) pas tot stand komt.
b)  Opdrachten worden uitsluitend met uitsluiting van het bepaalde in artikel 7:404 BW, aanvaard. Indien de advocaat dat in het belang van de zaak en/of de advocaat noodzakelijk acht, kan zij bepalen dat de opdracht wordt uitgevoerd of overgenomen door een collega-advocaat.
c)   De werkzaamheden worden uitgevoerd conform de gedragsregels van de Nederlandse Orde van Advocaten.
d)   De opdrachtgever verplicht zich gedurende de looptijd van de zaak de advocaat op de hoogte te stellen van wijzigingen van zijn persoons- of adresgegevens.
e)   De opdrachtgever staat ervoor in aan de advocaat de juiste en volledige gegevens en bescheiden ter beschikking te stellen, ook indien deze oorspronkelijk niet van hem afkomstig zijn. Het is de opdrachtgever toegestaan informatie anders dan door persoonlijke afgifte aan de advocaat ter beschikking te stellen. De advocaat kan echter in deze gevallen de geheimhouding van de verstrekte informatie niet garanderen en de  opdrachtgever accepteert dit risico.
f)    De opdrachtgever verplicht zich voorts alle voor de behartiging van zijn zaak noodzakelijke medewerking te verlenen. Blijft hij in gebreke dan kan de advocaat de opdracht weigeren, of indien de rechtsbijstand al een aanvang heeft genomen, deze beëindigen. Indien de rechtsbijstand verleend wordt op basis van een toevoeging dan zal de advocaat zonodig voorafgaand toestemming aan de Raad voor Rechtsbijstand vragen. Indien er in uitvoering van de opdracht al werkzaamheden door de advocaat zijn verricht, dan is de opdrachtgever gehouden daarvoor de reguliere vergoeding op basis van het uurtarief te betalen.
g)    Indien het nodig is om in verband met de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen, zal de advocaat vooraf overleggen met de opdrachtgever. De advocaat zal de nodige zorgvuldigheid in acht nemen bij de selectie van deze derden.

4. Declaratie en betaling
a)   Indien de opdrachtgever in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand is hij een eigen bijdrage verschuldigd. De Raad voor Rechtsbijstand bepaalt de hoogte van de eigen bijdrage aan de hand van het belastbaar inkomen en vermogen.
b)   De opdrachtgever is verplicht z.s.m. doch uiterlijk binnen de door de advocaat genoemde termijn alle bescheiden die nodig zijn voor de toevoegingsaanvraag te verstrekken.
c)   Indien de opdrachtgever niet voor gefinancierde rechtshulp in aanmerking komt, is hij een honorarium verschuldigd conform het geldende uurtarief. Het uurtarief is exclusief BTW. De opdrachtgever kan bij aanvaarding van de opdracht een voorschotnota ontvangen welke binnen de door de advocaat benoemde termijn dient te worden voldaan. De voorschotnota wordt verrekend met eventuele vervolgnota’s.
d)   Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is afgesproken of uit de aard van de opdracht voortvloeit, wordt het honorarium bepaald aan de hand van de bestede tijd en het voor de betreffende opdracht geldende uurtarief. Het uurtarief wordt bepaald uitgaande van het door de advocaat jaarlijks vast te stellen basistarief. Tenzij door de advocaat en de opdrachtgever uitdrukkelijk anders is overeengekomen is de advocaat bevoegd om, ook tijdens de duur van de opdracht, het hiervoor genoemde basisuurtarief te wijzigen.
e)   Het voorgaande lid is ook van toepassing indien de toevoeging niet wordt verleend of nadien wordt ingetrokken. De toevoeging wordt door de Raad voor Rechtsbijstand ingetrokken indien de opdrachtgever onjuiste of onvolledige inlichtingen heeft verstrekt of indien de verleende rechtsbijstand tot een financieel resultaat heeft geleid van tenminste 50% van het van toepassing zijnde heffingsvrije vermogen.
f)    Naast de eigen bijdrage c.q. het honorarium is de opdrachtgever verschotten verschuldigd die de advocaat ten behoeve van de opdrachtgever betaalt.
g)   Betaling van declaraties dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd. Indien de advocaat bij overschrijding van de termijn invorderingsmaatregelen treft, is de opdrachtgever naast de hoofdsom en de wettelijke rente (buitengerechtelijke) incassokosten verschuldigd. Deze kosten bestaan uit de daadwerkelijk door de advocaat gemaakte kosten met een minimum van € 25,-.
h)   Bij niet, niet tijdige of niet volledige betaling van de facturen raakt de opdrachtgever in verzuim en is Geraads & Van Schaik Advocatuur zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten en opgeschort te houden, totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. De betrokken advocaat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die de opdrachtgever lijdt, welke ontstaat als gevolg van een opschorting van de werkzaamheden als hier bedoeld.
i)    De ontvangen betalingen strekken eerst in mindering op de onder g bedoelde kosten, vervolgens op de verschenen rente en tenslotte op de hoofdsom en de lopende rente.

5. Aansprakelijkheid
a)   De maatschap is niet aansprakelijk voor schade ontstaan bij uitvoering van de opdracht door de advocaat die de opdracht van de cliënt heeft aanvaard.
b) De aansprakelijkheid van de advocaat voor schade die verband houdt met de uitvoering van een opdracht, is beperkt tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de advocaat in het desbetreffende geval aanspraak geeft vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de betreffende polis.
c)   De advocaat is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van derden, die overeenkomstig het bepaalde in artikel 3d van deze voorwaarden zijn ingeschakeld.  In ieder geval aanvaardt de opdrachtgever de bij inschakeling van deze derden door hen bedongen beperking van aansprakelijkheid.
d)   Alle aanspraken van de opdrachtgever vervallen indien deze de advocaat niet schriftelijk aansprakelijk heeft gesteld binnen 365 dagen nadat de opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij de aansprakelijkheid baseert.
e)   Behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van de advocaat vrijwaart de opdrachtgever de advocaat voor aanspraken van derden.
f) De cliënt vrijwaart de maatschap en/of de betrokken advocaat voor aanspraken van derden wegens schade die veroorzaakt is dan wel veroorzaakt zal worden ten gevolge van de omstandigheid dat de cliënt aan de betrokken advocaat onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.

6. Bewaartermijn
Het met een opdracht gevormde dossier zal gedurende een termijn van 7 jaar na afsluiting worden bewaard, waarna het zonder nadere aankondiging zal worden vernietigd. Voor archivering worden originele documenten zo veel mogelijk geretourneerd aan de opdrachtgever. De opdrachtgever kan hieraan echter geen rechten ontlenen en blijft zelf verantwoordelijk voor het opvragen van eventuele originele stukken die zich in het dossier mochten bevinden.

7. Opzegging
a)   De opdrachtgever heeft te allen tijde de bevoegdheid de opdracht door opzegging te beëindigen. Deze opzegging dient schriftelijk te geschieden.
b)   De betrokken advocaat heeft de bevoegdheid de opdracht op te zeggen, met inachtneming van een zodanige termijn en op zodanige wijze dat de belangen van de opdrachtgever zoveel mogelijk blijven gediend.

8. Derdengelden
a)   Gelden die de betrokken advocaat ten behoeve van de opdrachtgever onder zich houdt, worden geplaatst op een bankrekening van de Stichting Derdengelden Geraads en Van Schaik Advocaten. Ter compensatie van de kosten van administratie en beheer van de rekening, worden over derdengelden als hier bedoeld geen rente vergoed.
b)   Geraads en Van Schaik Advocaten heeft het recht ten behoeve van opdrachtgever op de derdengeldenrekening van de Stichting Beheer Derdengelden van Geraads en Van Schaik Advocaten ontvangen gelden niet door te (laten) storten, totdat alle openstaande facturen zijn voldaan, een en ander behoudens verderstrekkende verrekening afspraken tussen partijen.

9. Privacy
De advocaat verwerkt bij de behandeling van een zaak een aantal persoonsgegevens ten behoeve van de kantooradministratie en de aanvraag van gefinancierde rechtsbijstand. Aan de verwerking van deze gegevens wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid besteed. Er worden geen gegevens aan derden verstrekt met uitzondering van die gegevens die aan de Raad voor Rechtsbijstand worden verstrekt in verband met de behandeling van de aanvraag van gefinancierde rechtsbijstand. De advocaat verstrekt een exemplaar van de geldende Privacyverklaring bij de opdrachtbevestiging.

10. Geschillen
Geraads en Van Schaik Advocaten kent een interne klachtenregeling en neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur.

11. Rechtsverhouding
De rechtsverhouding tussen de advocaat en de opdrachtgever is onderworpen aan het Nederlands recht. Alle geschillen die voortvloeien uit deze rechtsverhouding, worden beslist door de bevoegde Nederlandse rechter.

12. Wijziging algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden kunnen (gedeeltelijk) eenzijdig door de betrokken advocaat worden gewijzigd, indien een of meerdere voorwaarden door de rechter worden vernietigd, dan wel aanpassing genoodzaakt is vanwege wettelijke regelingen. De opdrachtgever zal van de wijzigingen schriftelijk op de hoogte worden gesteld.