Ontbinding of beëindiging arbeidsovereenkomst

Ontbinding of beëindiging arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst kan onder meer worden beëindigd via UWV WERKbedrijf en via de kantonrechter. De ontbindingsprocedure via de kantonrechter is doorgaans het snelst.
De kantonrechter die een arbeidsovereenkomst ontbindt op grond van gewichtige redenen bestaande uit een verandering in de omstandigheden, kan aan de werknemer een vergoeding toekennen. Bij de vaststelling van de hoogte van de vergoeding gaan de kantonrechters uit van de door de kantonrechters zelf ontwikkelde Aanbevelingen beter bekend als de ‘kantonrechtersformule’. Hierbij spelen het aantal dienstjaren, de beloning en de correctiefactor een rol.
De werkgever kan kiezen uit verschillende beëindigingmethoden. Deze methoden zijn:

  • beëindiging in de proeftijd, zolang deze nog niet is verstreken;
  • opzegging wegens een dringende reden (ontslag op staande voet);
  • opzegging na verkregen toestemming van UWV WERKbedrijf;
  • ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter.

De onder 1 en 2 genoemde methoden zijn alleen mogelijk in specifieke situaties. De werkgever die de arbeidsovereenkomst wil beëindigen, heeft in principe de keuze tussen opzegging na verkregen toestemming van UWV WERKbedrijf of ontbinding door de kantonrechter.

Ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter

Meestal kiest de werkgever voor een ontbindingsprocedure, wanneer niet onmiddellijk na het voordoen van de dringende reden ontslag op staande voet is aangezegd en hij alsnog de arbeidsovereenkomst wil beëindigen. De rechter beoordeelt dan of er sprake is van een dringende reden en of op grond daarvan de arbeidsovereenkomst redelijkerwijs op korte termijn behoort te worden beëindigd.
De ontbindingsprocedure begint met het indienen van een verzoekschrift bij de rechtbank, sector Kanton. De procedure is informeel en verloopt meestal snel. Er geldt geen verplichte procesvertegenwoordiging en ook de hulp van een deurwaarder is niet nodig. Met andere woorden: partijen kunnen hun zaak zelf zonder hulp van een advocaat of andere gemachtigde bepleiten. Gezien de belangen die er op het spel staan, is het echter wel verstandig een deskundige in te schakelen. Er is weinig ruimte voor het laten horen van getuigen.

Ontbindingsprocedure

Het verzoekschrift
Om een ontbindingsprocedure in gang te zetten richt de verzoeker zijn schriftelijk verzoek aan de rechtbank, sector Kanton.
Omdat er in de procedure weinig ruimte is voor andere bewijsmiddelen dan schriftelijk bewijs, is het altijd verstandig bij het verzoekschrift de schriftelijke bewijsstukken te voegen. Als schriftelijk bewijs kan dienen:

  • de arbeidsovereenkomst;
  • jaarstukken en/of een accountantsverklaring (bij ontbinding arbeidsovereenkomst wegens bedrijfseconomische redenen);
  • waarschuwingsbrieven en/of functioneringsverslagen (bij onvoldoende functioneren);
  • eventueel bestaande getuigenverklaringen.

De behandeling van het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst is openbaar. Beide partijen moeten, eventueel vergezeld van een advocaat, verschijnen. Op de zitting vindt een mondelinge behandeling van het verzoek plaats en kunnen getuigen worden gehoord. Het komt voor dat de kantonrechter tijdens de behandeling aan de partijen vraagt met elkaar te overleggen en te kijken of zij overeenstemming kunnen bereiken over een schikking. Zij worden dan de gang op gestuurd.

Beschikking

Als het de partijen niet lukt een schikking te treffen, verzoeken zij de kantonrechter een uitspraak te doen. Deze uitspraak heet omdat de procedure wordt ingeleid met een verzoekschrift, beschikking. Dit in tegenstelling tot een procedure die wordt ingeleid met een dagvaarding. Deze procedure eindigt met een vonnis. De kantonrechter is verplicht de afgegeven beschikking te motiveren. Er zijn verschillende mogelijkheden:

  1. Een positieve beslissing voor de werkgever; de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden tegen een bepaald tijdstip. Dit tijdstip bepaalt de kantonrechter. Ontbinding kan niet met terugwerkende kracht plaatsvinden, het gaat altijd om een datum in de toekomst. Als de werkgever het ontbindingsverzoek heeft ingediend, veroordeelt de kantonrechter de werkgever vaak tot het betalen van een vergoeding. De bepaling van de hoogte van de vergoeding vindt doorgaans plaats aan de hand van de kantonrechtersformule.
  2. Een negatieve beslissing voor de werkgever; de arbeidsovereenkomst blijft in stand en de partijen zullen een manier moeten vinden met elkaar verder te kunnen.

Als u een groot bedrijf hebt, is dat in het algemeen niet problematisch. U kunt de werknemer dan bijvoorbeeld op een andere afdeling of in een andere vestiging tewerkstellen. In een klein bedrijf ligt dat natuurlijk anders. Afhankelijk van de situatie houdt de kantonrechter wel rekening met de grootte van het bedrijf. Als het ontbindingsverzoek wordt afgewezen, veroordeelt de kantonrechter de verzoekende partij tot betaling van de proceskosten.

In principe geen hoger beroep

Hoger beroep en cassatie zijn in principe niet mogelijk. Alleen bij grote uitzondering – bij een grove procedurefout van de rechter – kan in beroep worden gegaan. In principe is het oordeel van de kantonrechter dus een eindoordeel. Ondanks de onmogelijkheid van hoger beroep zijn in de rechtspraak een aantal criteria ontwikkeld aan de hand waarvan de vraag beantwoord kan worden in welke situaties wél hoger beroep kan worden ingesteld. Het gaat dan altijd wel over de formele kant van de zaak. Denk aan het niet in acht nemen van het beginsel van hoor en wederhoor. De materiële kant van de zaak, zoals de datum waarop de arbeidsovereenkomst ontbonden wordt en de hoogte van de vergoeding, kan niet aan een hogere rechter worden voorgelegd.

Wilt u meer informatie over ontbinding van uw arbeidsovereenkomst, of wilt u bijgestaan worden gedurende de ontbindingsprocedure neemt u dan vrijblijvend contact op met Geraads & Van Schaik Advocaten. Ook voor bijstand inzake geregelde ontbindingen kunt u terecht bij Van Schaik advocatuur. U kunt ook een gratis advies aanvragen bij ons advocatenkantoor in Den Bosch via de button op de website.

Bent u geïnteresseerd in meer onderwerpen over arbeidsrecht? Klik dan op onderstaande links.

Eerste advies vrijblijvend en kosteloos

073-2200453